آثار دنیوی و اخروی دعا از منظر آیات و روایات
49 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مجتمع عالی فقه و معارق
نام استاد/نام دانشجو : محمد علی یعقوبی
پایان نامه ای با موضوع آثار دنیوی و اخروی دعا از منظر آیات و روایات