مشخصات فردی و زندگینامه
نام:صفدر حسین
نام خانوادگی:یعقوبی
آدرس وب سایت:http://www.MahdiMission.com
آدرس وب سایت:http://www.MuslimUrduNews.com
نخصص ها:فقه و اصول